VEDTÆGTER

Vedtægter for ”Den selvejende Institution HARTE FRITIDSCENTER” med senere ændringer.

I.

Navn, Hjemsted, Formål

 § 1

Navnet på den selvejende institution er ”HARTE FRITIDSCENTER”, i daglig tale kaldet HFC

 § 2

Den selvejende institutions hjemsted er Stubdrupvej 44, Harte, Kolding Kommune

 §3

 

Den selvejende institutions formål er at forestå drift og udvikling af HFC til gavn for lokalsamfundet. HFC skal indeholde idrætsfaciliteter, fritids- og mødefaciliteter primært beregnet til benyttelse for beboere, foreninger og andre interessenter i nærområdet. Det skal tilstræbes, at faciliteterne fortrinsvis stilles til rådighed til udøvelse af bevægelse og idræt samt for kulturelle indslag, der er af betydning for fritidsinteresser. HFC kan udleje faciliteterne til andre interessenter under hensyn til HFC primære anvendelse

II.

Den selvejende institutions formue og administration

 § 4 

Den fornødne kapital, til den selvejende institution HFC tilvejebringes gennem udlejninger af lokaler, tilskud fra foreninger, gaver fra private, tilskud fra offentlige myndigheder, private virksomheder, fonde m.v. samt gennem de til enhver tid gældende regler for offentlige tilskud.

 § 5

Den selvejende institutions midler, herunder overskud, såfremt repræsentantskabet beslutter det, anvendes til udvidelse af HFC under forudsætning af godkendelse af Kolding kommune.

 III. 

Den selvejende institution HFC’s ledelse

 § 6

 

Den selvejende institutions øverste ledelse er repræsentantskabet. Repræsentantskabet agerer som medlemmernes repræsentanter overfor bestyrelsen og har som sin primære opgave at føre tilsyn med denne samt med formandskabet. Repræsentantskabet består af de tilsluttede institutioner, organisationer og foreninger fra lokalområdet, der naturligt er interesseret i institutionens drift og beståen samt institutionens bestyrelse. Hver tilsluttet institution, organisation og forening repræsenteres af højst 2 repræsentanter, men kun med 1 stemme. HFC’s bestyrelse har for hver person 1 stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 2:

Tilsluttede institutioner, organisationer og foreninger fremgår af bilag 1

Stk. 3:

Optagelse af nye institutioner, organisationer og foreninger i repræsentantskabet skal godkendes på repræsentantskabsmøde med almindeligt stemmeflertal. Evt. indskud fastsættes af repræsentantskabet.

Udtrædelse af repræsentantskabet skal finde sted på et repræsentantskabsmøde, når skriftlig meddelelse herom forinden er givet til formanden senest 3 uger før mødet. Eventuelt indbetalt indskud tilbagebetales ikke.

Repræsentantskabet kan ligeledes med almindeligt stemmeflertal udelukke en institution, organisation og forening, hvis de vurderer, at de ikke længere opfylder kravene til at være en del af repræsentantskabet.

Stk. 4:

Alle repræsentanter er underlagt tavshedspligt med hensyn til alt, hvad han/hun erfarer i forbindelse med udførelsen af repræsentantskabet, medmindre der er tale om forhold, der af sagens natur skal bringes videre til tredjemands kundskab. Denne tavshedspligt er også gældende efter ophør af hans/hendes repræsentantskab.

Stk. 5:

Navnene på de udpegede repræsentanter skal skriftligt meddeles senest den 1. februar. Hvis tilsluttede institutioner ikke har meddelt navne på repræsentanter, kan personer, som har tilknytning til de pågældende institutioner møde op på eget initiativ og repræsentere den pågældende institution. Repræsentanterne sidder herefter i repræsentantskabet indtil 1. februar det følgende år

 

 § 7

 

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år ultimo marts. Indkaldelsen udsendes med dagsorden senest den 1.marts. Endelig dagsorden bilagt eventuelle forslag, regnskab og budget, udsendes senest 5 dage før repræsentantskabsmødet.

Stk. 2:

Formanden kan på bestyrelsens foranledning indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvis det skønnes nødvendigt.

Stk. 3:

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes,

 

A) når mindst 1/3 af repræsentantskabets medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter anmodning herom,

B) hvis formanden afgår i utide, og nyvalg skal finde sted,

C) når et flertal af bestyrelsen ønsker det. Mødet skal afholdes senest 4 uger efter, at krav herom er modtaget.

 

Mødet indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel bilagt dagsorden.

 § 8

 

 På det årlige repræsentantskabsmøde skal dagsordenen mindst omfatte:

1.       Valg af dirigent

2.       Aflæggelse af formandens beretning

3.       Godkendelse af det reviderede regnskab, samt budget for det kommende år

4.       Indkomne forslag. (Forslagene skal være formanden i hænde 14 dage inden repræsentantskabsmødet skriftligt)

5.       Valg af formand for repræsentantskabet der også er formand for bestyrelsen. Formanden vælges for 2 år på alle ulige år.

6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år.

7.       Der vælges en suppleant hvert år, som er valgt for 1 år.

8.       Valg af statsautoriseret revisor eller registreret revisor

9.       Eventuelt

Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til det fremmødte antal, dog kræves der 2/3 af stemmemassen for at kunne foretage vedtægtsændringer, eller for at opløse institutionen. Møder et sådant et flertal ikke frem, men er forslaget i øvrigt vedtaget med 2/3 af de fremmødte stemmer, indkalder bestyrelsen til et nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde, på hvilket forslaget kan vedtages med 2/3 af de fremmødte repræsentanter stemme.

 § 9

 

Den selvejende institution HFC ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, heraf er det ene medlem formanden for Harte Gymnastik- og Idrætsforening. Formanden for Harte Gymnastik og Idrætsforening og formand for HFC kan ikke bestrides af en og samme person. Der vælges på repræsentantskabsmødet ved almindelige stemmeflertal.

Stk. 2:

Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesformanden er samtidig formand for repræsentantskabet. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3:

Hvert år afgår skiftevis 3 (på ulige årstal) og 2 (på lige årstal) medlemmer af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4:

Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 4 af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. Formanden skal sikre at alle medlemmer indkaldes, med dagsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutningerne træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. På bestyrelsesmødet kan kun behandles forslag, som er optaget på dagsordenen.

Stk. 5:

Bestyrelsen har ansvaret for den daglige ledelse af HFC, og for at bygninger og inventar er forsvarligt forsikret, herunder brandforsikret.

Stk. 6:

Bestyrelsen ansætter og afskediger det til driften nødvendige personale. Drager omsorg for udlejning og benyttelse af fritidscentret under hensyntagen til de heri interesserede.

Stk. 7:

Bestyrelsen fastsætter leje og retningslinjer for benyttelse af HFC.

Stk. 8:

Intet bestyrelsesmedlem kan direkte eller indirekte oppebære vederlag for sit arbejde i bestyrelsen.

Stk. 9:

Bestyrelsen skal påse at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på tilfredsstillende måde.

       IV.

Tegningsret

 § 10

Institutionen tegnes af formand og kassereren eller tre bestyrelsesmedlemmer. Formand og kassereren fra HFC kan meddele prokura.

Årsregnskab

 § 11

 

Bestyrelsen skal hvert år udarbejde et årsregnskab. Institutionens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af den valgte registrerede eller statsautoriserede revisor.

VI

Hæftelse 

 § 12

 

Institutionen hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue, og der påhviler ikke stifterne, repræsentantskabet eller andre nogen personlig forpligtelse i forbindelse med institutionens virksomhed.

 VII.

Institutionens ophør

 § 13

 

Ændring af nærværende vedtægter kan kun ske ved beslutning af repræsentantskabet.

Vedtægtsændringer fremsendes til Kolding Kommune til orientering.

 § 14

 

Ved den selvejende institution HFC’s ophør, skal overskydende midler efter repræsentantskabets afgørelse anvendes til gavn for idræts- og ungdomsarbejdet i Harte-Ejstrup området. Denne disposition skal godkendes af Kolding Byråd.

 

Forestående vedtægter er vedtaget på stiftende repræsentantskabsmøde d. 12 august 1997

Mindre vedtægtsændringer er gennemført på ordinære og ekstraordinære repræsentantskabsmøder den:

Dato: 10. april 2012

Dato: 26. marts 2019

Nærværende udgave af vedtægter er således gældende fra marts 2019 under forudsætning af, at der ikke modtages indvendinger fra Kolding Kommune

 

Bilag 1

 

Repræsentantskabet består af de tilsluttede institutioner, organisationer og foreninger:

 

  • Harte Gymnastik- & Idrætsforening
  • Grundejerforeningen Grydskjold Bakke
  • Tingsted Have/Højgårdshavens Grundejerforening
  • Ejstrup og Omegns Håndværker- og Borgerforening
  • Bispevængets Grundejerforening
  • Lundsminde Grundejerforening
  • Harte Husholdsforening
  • Harte Skole
  • Harte Menighedsråd
  • Udviklings Center Kolding

 

Find os på Facebook

Vores sponsorer

Jubilæumsfonden

af 12. august 1973